Skip to main content

Sở GD & ĐT tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thô

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 - 2015; Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 - 2015; đồng chí Đoàn Thị Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp.
 Thành phần dự họp có các đồng chí Lãnh đạo và Chuyên viên các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.
 
 
Cuộc họp đã nghe và thảo luận; tham gia các ý kiến vào dự thảo nội dung Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 – 2015 Theo đó:
Về mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ở các bậc học; tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi và giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; phấn đấu đưa chất lượng giáo dục của tỉnh đạt ở mức khá của nước…
Đề án đã có các mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu, kế hoạch; kinh phí đầu tư, nguồn vốn đầu tư, khả năng huy động vốn đầu tư, xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông…
Các nội dung của Đề án sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới./.
 
                                                      Hoàng Văn Đồng

                                                        Sở Thông tin và Truyền thông