Skip to main content

Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cuộc

Chiều ngày 08 tháng 3 năm 2011, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
 
Cuộc họp đã nghe và thảo luận thống nhất nội dung xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó:
Về mục đích: Nhằm tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Về yêu cầu: Làm cho mọi người dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; Làm cho mọi cử tri nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về cuộc bầu cử... 
Về nội dung: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH, Luật Bầu cử ĐBHĐND; các văn bản hướng dẫn về bầu cử; Tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam; tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; hoạt động chuẩn bị bầu cử ở các cấp; tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử...
 Về tiến độ tuyên truyền theo 03 đợt:
Đợt 1 (từ 12/02/2011 đến 15/04/2011) tuyên truyền về Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử, đặc biệt tập trung thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử;
Đợt hai (từ 16/04/2011 đến 22/05/2011) tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn ĐBHĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Chú ý tuyên truyền đậm nét khí thế của cử tri cả tỉnh đi bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐBHĐND các cấp;
 Đợt ba (từ 23/05/2011 đến 10/06/2011)tuyên truyền về kết quả bầu cử, biểu dương những cơ quan, đơn vị, triển khai, tổ chức tốt cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Các nội dung về phương thức tuyên truyền, nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền, kinh phí thực hiện, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện đều được thống nhất thông qua.
Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Bình đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện bản Kế hoạch để trình Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ký ban hành./.
 
                                                      Hoàng Văn Đồng
                                           Sở Thông tin và Truyền thông