Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng

            Ngày 28/2/2011, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở VHTT&DL, Hội Cựu chiến binh, LĐLĐ tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh niên. 
 
 
          Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử được cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm năm 2011. Cả hai huyện đều đã thành lập Ban chỉ đạo, UB bầu cử các cấp, kiện toàn công tác nhân sự, cơ sở vật chất theo đúng thời gian, pháp luật quy định; các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được triển khai ở các cấp. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Chi Lăng, dự kiến số đơn vị bầu cử cấp huyện là 9, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở cấp huyện là 36, trong đó số người được giới thiệu ứng cử là 61; số đơn vị bầu cử HĐND cấp xã là 157, đại biểu được bầu là 521 người, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 1.034. Ở huyện Hữu Lũng, số đơn vị bầu cử cấp huyện dự kiến là 9, tổng số đại biểu được bầu là 40 người, đại biểu được giới thiệu là 61; đơn vị bầu cử cấp xã dự kiến là 153, số lượng đại biểu được bầu là 678, tổng số người được giới thiệu là 1.067.
 
 
          Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch UB bầu cử của tỉnh đã ghi nhận công tác triển khai kế hoạch bầu cử ở hai huyện được thực hiện nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm cao, công tác chỉ đạo quán triệt theo đúng luật định; có sự phân công cụ thể cho các thành viên trong UB bầu cử và đôn đốc thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UB bầu cử tỉnh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tiến hành bầu cử ở cả 4 cấp nên có một số vấn đề các huyện cần chú ý: Thống nhất số liệu dân số theo Cục Thống kê làm cơ sở để phân bổ đại biểu, còn số liệu dân số theo xã, thị trấn báo cáo để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; Sở VHTT&DL sẽ thiết kế mẫu ma két chung cho các đơn vị bầu cử để phục vụ tuyên truyền bầu cử ở các đơn vị; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tuyệt đối; xem xét điều chỉnh tỷ lệ đại biểu giới thiệu ở cấp xã tham gia đại biểu HĐND cấp huyện cho phù hợp; kích cỡ hòm phiếu phải lớn hơn và có hòm phiếu dự phòng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo sát sao công tác bầu cử...
 
                                                                                Nguồn: Baolangson