Skip to main content

Kỳ họp thứ nhất của UB bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016

          Sáng ngày 16/02/2011 Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã họp kỳ họp thứ nhất, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu tại cuộc họp

         
            Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và thành viên Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016.
          Cuộc họp đã quán triệt nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương; Quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và UB bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; Xem xét các công tác chuẩn bị cho Bầu cử, thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc bầu cử, các nội dung hội nghị về công tác bầu cử toàn tỉnh; Phân công nhiệm vụ và theo dõi địa bàn cho các thành viên Ban Chỉ đạo và UB bầu cử…
          Kết luận cuộc họp đồng chí Phùng Thanh Kiểm yêu cầu BCĐ và UB Bầu cử tỉnh phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; nghiên cứu kỹ các Luật và Văn bản hướng dẫn, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, cập nhật kịp thời các văn bản mới để thực hiện đúng các quy định; xác định trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo và UBBC tỉnh; kịp thời xác minh và giải quyết các vướng mắc, kiếu nại của công dân; tạo điều kiện cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí cho bầu cử, ban hành các định mức chi tiết kiệm, đúng đối tượng; các cấp các ngành cần xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thắng lợi cuộc bầu cử…
 
                                                            Hoàng Văn Đồng
                                              Sở Thông tin và truyền thông