Skip to main content

UBND tỉnh: Triển khai sản xuất đông xuân 2010-2011

Ngày 10/11/2010, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất đông xuân 2009-2010 và triển khai sản xuất đông xuân 2010-2011. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Sản xuất đông xuân là vụ sản xuất quan trọng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, quyết định đến tổng sản lượng lương thực cả năm của cả tỉnh. Chính vì vậy, ngày từ đầu vụ UBND tỉnh đã bản hành Chỉ thị 09 về việc đẩy mạnh sản xuất đông xuân 2009-2010; chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở, xử lý kịp thời những khó khăn, diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh; các đơn vị chủ động cung ứng kịp thời các vật tư thiết yếu cho sản xuất; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông lâm nghiệp. Kết quả, kết thúc vụ đông xuân 2009-2010, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 54 nghìn ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 150 nghìn tấn…các chỉ tiêu chủ yếu của sản xuất đều đạt so với kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch tích cực, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản tiếp tục được mở rộng, phát triển, số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng cả về số lượng và chất lượng; các dịch bệnh phát sinh được tập trung khống chế nhanh. Sản xuất lâm nghiệp thực hiện vượt kế hoạch đề ra…           


Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, sự phối hợp giữa các ngành. Đồng thời phân tích chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong vụ đông xuân vừa qua, từ đó xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện một cách tối ưu. Mục tiêu của vụ sản xuất mới là đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung; chú trọng phát triển các loại cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao với quy mô phù hợp. Mục tiêu tăng trưởng của ngành vẫn tiếp tục xác định giữ ở mức 4-4,5%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã phân tích, chỉ rõ thêm những điểm đã nêu trong báo cáo; đồng chí đồng tình với những kế hoạch, giải pháp triển khai sản xuất đông xuân 2010-2011 đã nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế của vụ trước, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức sản xuất đông xuân 2010-2011 được tốt hơn.

 

Theo baolangson.com.vn