Skip to main content

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2010

            Ngày 28/10/2010 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2010. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí Báo cáo viên của tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.


Nghe đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa X. Đồng chí đã phân tích các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa X:

- Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2011- 2015;

- Tổng kết việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện, phường và kiến nghị chủ trương tiếp theo;

- Thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trình Đại hội XI của Đảng.

Nghe đồng chí Trần Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo báo cáo các vấn đề cơ bản về ASEAN và những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triẻn của ASEAN.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhẫn mạnh thêm tầm quan trọng của các nội dung đã báo cáo tại Hội nghị và yêu cầu các Báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu các tài liệu liên quan và sớn triển khai tuyên truyền tại các đơn vị được phân công theo kế hoạch ./.

                                                                       

                                                            Hoàng Văn Đồng

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông