Skip to main content

Hội thảo Quốc gia về “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ kỹ số”

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, ngày15/02/2007 của Chính Phủ, Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch Điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, ngày 22/10/2010, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính Phủ, Bộ Nội Vụ phối hợip với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Quốc gia về “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ kỹ số”.

 

Dự Hội thảo có các đồng chí: Trần Vĩnh Tiến, Phó Ban thường trực BCĐ CNTT các Cơ quan Đảng; Thiếu tướng Trần Nguyên Bình, Trưởng Ban Cơ yếu Chính Phủ; Trần Văn Sơn, Phó Ban Cơ yếu Chính Phủ; Nguyễn Duy Khang, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; Nguyễn Minh Hồng, Thử trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương; Lãnh đạo UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trong cả nước …

            Mục đích của Hội thảo là: Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò chữ ký số trong việc đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và hướng dẫn tổ chức triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Quảng bá hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan trong hệ thống chính trị; Quy định cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, nêu rõ trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính Phủ, các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc triển khai ứng dụng chữ ký số; Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ kỹ số chuyên dùng phục vụ các cơ quan trong hệ thống chính trị trong thời gian tới.

            Nội dung Hội thảo gồm: Các văn bản pháp lý về ứng dụng chữ ký số; Hạ tầng kỹ thuật, thủ tục, quy trình ứng dụng chữ ký số; Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan Đảng, Nhà nước.

                

            Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Ban Cơ yếu Chính Phủ đã khẳng định nhu cầu ứng dụng chữ kỹ số trong giao dịch điện tử là cần thiết. Việc thực hiện Chính phủ điện tử, tất yếu phải sử dụng chữ kỹ số. Về khả năng triển khai: Hệ thống chứng thực chữ kỹ số đã được triển khai đồng bộ cả về chính sách, pháp lý (đã có Luật, Nghị định, Thông tư), về kỹ thuật đủ điều kiện triển khai trên phạm vi rộng trên toàn bộ các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức xã hội…và nhiệm vụ quản lý (Ban Cơ yếu Chính phủ đã được giao nhiệm vụ triển khai từ năm 2004, thử nghiệm năm 2006, đánh giá cuối cùng việc thử nghiệm năm 2008, đã triển khai thí điểm tại một số cơ quan, đơn vị năm 2009-2010, quy trình thủ tục phù hợp, mọi vướng mắc đều được giải quyết kịp thời...Tóm lại cả 03 yếu tố nhu cầu, khả năng và triển khai đã được hình thành, trong thời gian tới chắc chẵn việc triển khai ứng dụng chữ ký số cho  toàn bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước sẽ thành công ./.

 

                                                         Hoàng Văn Đồng

                                               Sở Thông tin và Truyền thông