Skip to main content

BCĐ điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2010 tỉnh Lạng Sơn họp bàn triển khai tổng điều tra hộ nghèo,

Thực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg  ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh,  ngày 14/10/2010, Ban Chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo 2010 của tỉnh họp bàn triển khai tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nông Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đã thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh.

Các thành viên BCĐ đã thảo luận và tham gia ý kiến cho dự thảo Kế hoạch để trình Trưởng ban chỉ đạo phê duyệt. Theo đó tiến độ cuộc điều tra sẽ được triển khai từ nay đến 30/11/2010 phải hoàn thành cuộc điều tra; Các bước quan trọng của kế hoạch điều tra là: Trước ngày 21/10/2010 phải tổ chức xong Hội nghị tập huấn điều tra ở cấp tỉnh; Trước ngày 31/10/2010 tổ chức xong Hội nghị tập huấn điều tra ở cấp huyện; Từ ngày 01/11/2010 tiến hành điều tra đồng loạt tại 226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; Tổng hợp kịp thời báo cáo nhanh và kết quả chính thức gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê theo quy định..

Kết luận cuộc họp đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra; Đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành cần chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm; Thời gian chuẩn bị cho cuộc điều tra rất gấp và thời gian tổ chức hoàn thành cuộc điều tra rất ngắn (một tháng), nên yêu cầu tổ chức triển khai điều tra phải hết sức khẩn trương; Cần ban hành ngay các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch triển khai tổng điều tra; Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ tỉnh theo dõi, giám sát các huyện, thành phố; Lựa chọn các báo cáo viên và giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện; Cách thức tổ chức Hội nghị tập huấn; Lựa chọn đội ngũ điều tra viên cấp xã có khả năng thực hiện công tác điều tra ở cơ sở đáp ứng yêu cầu cuộc điều tra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra, tạo sự ủng hộ cao trong nhân dân…đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, nội dung, chất lượng của cuộc tổng điều tra theo đúng quy định của Trung ương./.   

 

                                                           Nông Văn Sảng

                                                   Văn phòng UBND tỉnh