Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc

Nhằm xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, tỷ lệ nghèo ở từng địa phương và trên cả nước, làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội của các địa phương và cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành triển khai tổng điều tra hộ nghèo trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 21/9/2010 đến 30/11/2010 với 02 mức chuẩn, trong đó:

Đối với mức chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015:

- Khu vực nông thôn là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

- Khu vực thành thị là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

Đối với mức cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015:

- Khu vực nông thôn là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đến 520.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

- Khu vực thành thị là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đến 650.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc điều tra phải được thực hiện từ thôn, bản, trực tiếp đối với từng hộ dân, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của mọi người dân, theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm xác định đúng, chính xác đối tượng nghèo và cận nghèo không bị trùng lặp, thiếu sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân. Sau đó lập một danh sách duy nhất để theo dõi, quản lý, từng huyện, từng tỉnh, thành phố đều xác định được tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình; đồng thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung của cà nước làm căn cứ xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015.

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành chức năng, trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo của Chính phủ có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thù tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này.

 

                                             Thân Thị Thanh

                                          Sở Thông tin và Truyền thông