Skip to main content

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh”

Cách đây 50 năm, trong lời khai mạc lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

     Năm nay, Đảng ta 80 tuổi chẵn. 80 năm qua, Đảng ta cho Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Với sứ mệnh vẻ vang đó, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, luôn phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp, cao quý của đất nước có hàng ngàn năm văn hiến, luôn tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, của thời đại, Đảng ta “là văn minh”. Báo cáo sau đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nói lên Đảng ta “là văn minh” ở tầm cao trí tuệ: “Trước những khó khăn, thử thách lớn ở trong nước, những biến động bất lợi trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng ta đã giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng có bước phát triển về tư duy, đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã cụ thể hóa và phát triển Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết Đại hội; nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, trang 260-261). Không chỉ “là văn minh”, Đảng ta còn “là đạo đức”.   

Đã có lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng, sức hấp dẫn của lý tưởng cộng sản, của chủ nghĩa xã hội chưa phải ở mức sống vật chất cao mà trước hết ở giá trị đạo đức của nó, ở phẩm chất của người cộng sản, nhất là ở người cộng sản cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã viết: “Phong trào cộng sản quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh loài người chẳng những là do chiến lược, sách lược thiên tài của cách mạng vô sản mà còn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành sức mạnh vô định”. Chính tấm gương đạo đức của những lãnh tụ cộng sản hàng đầu như Lênin, Hồ Chí Minh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với loài người. Do kính trọng, ngưỡng mộ những vĩ nhân, những nhân cách vĩ đại như vậy mà đã có biết bao người tình nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản, hiến dâng đời mình cho Đảng, giữ gìn và tỏa sáng đạo đức cộng sản. Ở nước ta, theo gương lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh đã có biết bao người Việt Nam sẵn sàng chấp nhận những gian khổ, hy sinh, những thiệt thòi về vật chất để theo đuổi lý tưởng cộng sản, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, hoàn thiện nhân cách cộng sản. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Mục đích của Đảng ta là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”. (Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, trang 4). Có mục đích như thế, Đảng ta “là đạo đức”. Đảng ta đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, Đảng ta “là đạo đức”.

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới đồng thời cũng đứng trước những nguy cơ, thách thức, đòi hỏi Đảng ta phải tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả đường lối đổi mới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có tầm cao trí tuệ, có đạo đức trong sáng. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, phát huy những truyền thống tốt đẹp, cao quý trong 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao hơn nữa tầm cao trí tuệ, đủ sức nắm bắt quy luật khách quan, xu thế phát triển của thời cuộc, thời đại mà hoạch định đường lối đúng đắn và lãnh đạo toàn dân thực hiện đường lối có hiệu quả, để nâng cao và tỏa sáng hơn nữa phẩm chất đạo đức, Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh”, mãi xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân.

Theo baolangson.vn