Skip to main content

Thông báo Lịch tổ chức đấu giá QSD đất

 UBND TỈNH LẠNG SƠN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  35  /TB-STC                       Lạng Sơn, ngày  08  tháng  9  năm 2010

 

THÔNG BÁO

Lịch  tổ chức đấu giá QSD đất


           Kính gửi: - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lạng Sơn;                                                   - Báo Lạng Sơn;

                            - Sở Thông tin truyền thông;

                            - Báo điện tử Lạng Sơn.

 

          Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh V/v Phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá QSD đất các thửa đất: Khu Tái định cư Khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Trung tâm giao dịch Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc;

        Sở Tài chính (Cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá đất của tỉnh) đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn (đưa tin trên trang Website Lạng Sơn) thông báo như sau:

         1- Tổ chức bán đấu giá:

         Hội đồng đấu giá QSD đất thông báo tổ chức đấu giá QSD đất đối với một số thửa đất thuộc Tiểu khu khu tái định cư khối 9, phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn và Trung tâm giao dịch Đồng Đăng huyện Cao Lộc, cụ thể:

 

Tên khu đất 
  Diện tích thửa đất        
Giá khởi điểm  
1) Tiểu khu TĐC khối 9
Phường Đông Kinh
70 m2/thửa   2.940.000 đ/m2 
         
2) Trung tâm giao dịch Đồng Đăng    3.498m2  
  15.268.500.000 đ/khu đất

                                 

         2- Thời gian tổ chức đấu giá, bán hồ sơ, thu tiền đặt cọc, đăng ký tham gia đấu giá:

            - Thời gian tổ chức đấu giá:  14 giờ 00 phút ngày  17  tháng 9 năm 2010

- Thời gian bán hồ sơ, thu tiền đặt cọc, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/9/2010 đến 17 giờ ngày 14/9/2010 (theo giờ làm việc hành chính);

            - Địa chỉ bán hồ sơ, thu tiền đặt cọc, đăng ký tham gia đấu giá: Phòng Quản lý giá và Tài sản – Sở Tài chính Lạng Sơn.

            3- Phương thức đấu giá:

       - Đấu giá công khai theo giá khởi điểm và phương án giá được UBND tỉnh phê duyệt;

       -  Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ khả năng và điều kiện theo qui định.

          4- Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.

        Vậy, kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ với Hội đồng bán đấu giá QSD đất của tỉnh trong giờ hành chính theo địa chỉ: Phòng Quản lý Giá và Tài sản, Sở Tài chính, số điện thoại: 3870142/3873318;

Đề nghị:

       - Đài Phát thanh – Truyền hình phát 02 buổi liên tục vào các ngày 09  và    ngày 10/ 9 /2010.

       - Báo Lạng Sơn đăng 02 số liên tục gần nhất.

      - Sở Thông tin truyền thông đưa tin trên trang Website Lạng Sơn ./.

 

Nơi nhận:                                                  KT. GIÁM ĐỐC

 Như k.gửi (TB);                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh  (thay b.cáo);

- Đ/c Vy Văn Thành (thay B.cáo);

- Đ/c Dương Thời Giang (Thay B.cáo);

- Các TVHĐ đấu giá đất;                                                              (Đã ký)

- Lãnh đạo Sở TC;

- Các phòng Ng.vụ, VP  Sở TC;

- Lưu HĐĐG,VT.                                                            Ngô Mai Hương