Skip to main content

Sở Nội vụ: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã t

Ngày 6/9/2010, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án ADB và Học viện Hành chính – Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã thuộc 11 huyện, thành phố của tỉnh.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học 5 chuyên đề về kỹ năng: Lãnh đạo và quản lý của chủ tịch UBND xã; ban hành quyết định; xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở xã; điều hành cuộc họp của chủ tịch UBND xã; tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về kỹ năng quản lý cho đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã, từ đó giúp họ điều hành công việc thuận lợi, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

                                                            Hoàng Việt Dũng

                                                              Sở Nội vụ