Skip to main content

Thông tư hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truy

Ngày 20/8/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT - BTTTT – BYT hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

            Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phát sóng tối thiểu là 30 giây/lần phát sóng, tối thiểu 1 lần trong ngày diễn ra sự kiện về phòng, chống HIV/AIDS, đưa vào chương trình thời sự chính trong khoảng thời gian từ 18h00 đến 19h45 hoặc từ 23h00 đến 23h30 của ngày diễn ra sự kiện về phòng, chống HIV/AIDS. Trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 7h30 hoặc từ 12h00 đến 13h30 hoặc từ 17h30 đến 19h00 trong chuyên mục, chuyên đề về y tế, xã hội, HIV/AIDS của đài.

            Ngoài việc thực hiện các quy định về thời điểm, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện việc tăng cường tần suất phát sóng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm như sau: Đài Tiếng nói Việt Nam: Thực hiện phát sóng tối thiểu là 10 lần đối với hình thức cổ động tuyên truyền với thời lượng phát sóng tối thiểu là 30 giây/lần phát sóng; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC: Thực hiện phát sóng tối thiểu là 06 lần đối với hình thức cổ động tuyên truyền, 02 lần đối với hình thức phóng sự, phim tài liệu và 01 lần đối với hình thức giao lưu, tọa đàm. Thời lượng phát sóng của mỗi hình thức thực hiện theo quy định tại các điểm a, điểm c khoản 2, điểm a, điểm c khoản 3 và điểm a, điểm c khoản 4 Điều này.

Đối với đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  thời lượng phát sóng tối thiểu là 20 giây/lần phát sóng; Tần suất phát sóng: Tối thiểu 01 lần trong ngày diễn ra sự kiện; Tần suất phát sóng: Tối thiểu 01 lần/quí; Thời điểm phát sóng: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00. Ngoài việc thực hiện các quy định về thời điểm, thời lượng phát sóng đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh thực hiện việc tăng cường tần suất phát sóng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm như sau:  Thực hiện phát sóng tối thiểu là 04 lần đối với hình thức cổ động tuyên truyền, 02 lần đối với hình thức phóng sự, phim tài liệu và 01 lần đối với hình thức giao lưu, tọa đàm; Thời lượng phát sóng của mỗi hình thức thực hiện theo quy định tại các điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm c khoản 6 điều này. Quy định việc ưu tiên về dung lượng, vị trí đăng trên báo in, báo điện tử: Đối với báo in ra hằng ngày hoặc cách ngày hằng tuần có tối thiểu 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  có 01 chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

Đối với báo in ra hằng tuần hai tuần có 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. Hằng tháng có 01 chuyên mục về phòng, chống HIV/AIDS. Số báo đã đăng chuyên mục thì không bắt buộc phải thực hiện theo quy định khoản 1 điều này. Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS có 01 chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. Đối với tạp chí chuyên ngành về văn hóa xã hội ra hằng tháng mỗi số có 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. Hai tháng có 01 chuyên mục về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Số tạp chí đã đăng chuyên mục thì không bắt buộc phải thực hiện theo quy định khoản 1 điều này. Các nội dung, thông tin tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS được đăng trên trang y tế sức khoẻ hoặc văn hóa xã hội của báo hoặc trên chuyên mục riêng về phòng, chống HIV/AIDS của báo.

Cơ quan cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho báo chí là người phát ngôn của Bộ y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế và đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010.   

                                                                        Nguồn: chinhphu.com.vn