Skip to main content

VNPT và Hội Nông dân Việt Nam hợp tác đẩy mạnh ứng dụng Viễn thông - CNTT trên địa bàn nông thôn

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Ngày 30/7/2010, Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy việc ứng dụng Viễn thông - CNTT trên địa bàn nông thôn. Theo đó:

Hội NDVN và VNPT sẽ cùng thực hiện các hoạt động phối hợp nhằm củng cố, xây dựng hình ảnh thương hiệu VNPT gắn với việc thực hiện một số hoạt động vì cộng đồng, xã hội, vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó tổ chức tuyên truyền cho phong trào nông dân, các hoạt động của Hội NDVN và phổ cập tin học, các dịch vụ Viễn thông - CNTT tới người nông dân gắn với tuyên truyền quảng bá thương hiệu của VNPT. Phát huy và tận dụng thế mạnh của các cấp Hội NDVN và hội viên rộng khắp ở các địa phương trên toàn quốc để mở rộng và phát triển thị trường các dịch vụ Viễn thông - CNTT của VNPT. Đặc biệt, thông qua thỏa thuận này, VNPT sẽ đẩy mạnh việc phát triển công tác CSKH, thiết kế những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, phù hợp với khách hàng có thu nhập thấp ở nông thôn.         

Cụ thể, VNPT sẽ hỗ trợ Hội NDVN tổ chức tuyên truyền cho phong trào nông dân và các hoạt động của Hội NDVN gắn với tuyên truyền quảng bá thương hiệu VNPT. VNPT sẽ hỗ trợ Hội NDVN trong các hoạt động truyên truyền, tổ chức phổ biến về CNTT, phổ cập các dịch vụ Viễn thông - CNTT, đặc biệt là Internet và các ứng dụng công nghệ thông tin cho hội viên, nông dân nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Tuyên truyền ý thức, trách nhiệm cho hội viên, nông dân trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn. Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để phát triển kênh phân phối các dịch vụ của VNPT thông qua các kênh phân phối đặc biệt là các chi hội nông dân ở các địa phương…

Về phía Hội NDVN sẽ thực hiện việc hỗ trợ VNPT thông qua việc thực hiện các chương trình tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của VNPT. Trên cơ sở phát huy thế mạnh mạng lưới của mình, Hội sẽ mở rộng và phát triển thị trường các dịch vụ Viễn thông - CNTT của VNPT; Xây dựng kênh phân phối của VNPT đến các chi hội Nông dân. Hội NDVN ưu tiên giới thiệu VNPT cung cấp dịch vụ Viễn thông - CNTT trong các hoạt động của Hội với các đơn vị khác khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ Viễn thông - CNTT…

Về phía VNPT sẽ thực hiện hỗ trợ Hội NDVN thực hiện nhiệm vụ đưa CNTT đến với nông dân, nông thôn; Hỗ trợ một số chương trình, hoạt động khác của Hội NDVN; Hỗ trợ thù lao cho các cấp hội của Hội NDVN trong việc phối hợp cùng VNPT phát triển mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ VT, CNTT…

Hai bên sẽ có hướng dẫn để các đơn vị thành viên của VNPT, các cấp hội của Hội NDVN tại các địa phương triển khai kế hoạch hợp tác cụ thể.

 

                                                      Vũ Đình Chuyền

                                               Sở Thông tin và Truyền thông

                                                       Nguồn:mic.gov.vn