Skip to main content

Chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2015

Ngày 20/7/2010 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2015; Theo đó:

            Hỗ trợ lãi xuất vốn vay để mua trâu, bò cái sinh sản và trâu, bò đực giống được hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi, các Hợp tác xã có điều kiện hoạt động chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu vay vốn để mua trâu, bò cái sinh sản và trâu, bò đực giống được hỗ trợ lãi xuất vốn vay ngân hàng.

            Mức cho vay phụ thuộc vào các phương án, dự án mà các ngân hàng cho vay thẩm định và thực hiện theo các quy định của pháp luật; Thời hạn vay vay tối đa 5 năm kể từ ngày vay tiền, thực hiện từ ngày chính sách được ban hành có hiệu lực đến 31/12/2015. Mức hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay từ các ngân hàng.

            Về hỗ trợ cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo: Mỗi huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế chăn nuôi trâu bò lựa chọn từ 1 đến 4 người từ lực lượng thú y viên cơ sở ở các xã, phường và thị trấn có giấy chứng nhận đã học qua lớp thụ tinh nhân tạo tại những cơ sở được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận để thực hiện công tác thụ tinh nhân tạo. Các truyền tinh viên được hỗ trợ tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và được giao quản lý sử dụng 1 bộ thiết bị ban đầu phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo…/.

 

                                                                 Vũ Đình Chuyền

                                                    Sở Thông tin và Truyền thông