Skip to main content

Tổng kết thực tiễn 6 năm thi hành Luật Đất đai năm 2003

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 1315/CT-TTg yêu cầu từ nay đến trước 31/12/2010, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và đánh giá kết quả của việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo 3 nội dung sau:

Thứ nhất, tổng kết tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản ban hành thuộc thẩm quyền.

Thứ hai, đánh giá kết quả về tổ chức thực hiện các công việc tại địa phương như lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thống kê, kiểm kê đất đai; Tài chính về đất đai và giá đất; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai...

Thứ ba, đánh giá về công tác tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, cơ sở vật chất của hệ thống cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

Từ việc tổng kết trên, các địa phương sẽ kiến nghị những nội dung cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003, bao gồm những nội dung chủ yếu về thời hạn, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp; Chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổng hợp các nội dung tổng kết của các Bộ, ngành và địa phương; tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn quốc.  Các Bộ ngành khác sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Bộ Tài chính sẽ đánh giá, tổng kết về thuế, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá đất cụ thể; chủ trì đánh giá việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết, đánh giá về quản lý việc sử dụng đất của các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các hợp tác xã nông nghiệp...

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Trưởng Ban do một Phó Thủ tướng Chính phủ đảm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban Thường trực. Trước ngày 31/3/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả trên trình Thủ tướng Chính phủ.

                                             Vũ Đình Chuyền

                                    Sở Thông tin và Truyền thông