Skip to main content

Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1. Ngoài ra, Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi còn là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi bao gồm: Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thể chất; Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non đó là: Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch. Phòng giáo dục và đào tạo các quận/huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập triển khai sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2010.

 

                                                      Vũ Thuỳ Dung

                                                     Sở Thông tin và Truyền thông