Skip to main content

Đào tạo dạy nghề lao động nông thôn

Thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Hội nghị TW 7 khóa X, ngày 27/11/2009, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956 do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban đã được thành lập.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đây là một đề án có ý nghĩa kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm thực hiện mục tiêu mỗi năm đào tạo 1 triệu lao động nông thôn, mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng và thời gian thực hiện trong 12 năm.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2009 - 2010 với mục tiêu quán triệt, triển khai Quyết định 1956 và chuẩn bị các điều kiện để mở rộng dạy nghề, thí điểm các mô hình để rút kinh nghiệm.

Đề án nhằm đến mục tiêu từ 70 đến 80% lao động nông thôn, từ 16 tuổi - 60 tuổi (với nam) và đến 55 tuổi (với nữ) sau khi đào tạo sẽ có việc làm.

Ngoài ra các địa phương đang tiến hành tìm hiểu khả năng của các cơ sở đào tạo nghề, từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, mà cụ thể là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo đội ngũ giáo viên và hoàn thiện giáo trình, chương trình học liệu...

Hiện nay, việc đào tạo vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống Trung tâm dạy nghề của các huyện, trong khi trên cả nước vẫn có tới 200 huyện chưa có Trung tâm dạy nghề.

Do đó, việc đào tạo chủ yếu được tiến hành tại các thôn, bản, phum, sóc, dạy và thực hành  ngay tại các trang trại, hồ đầm, chuồng trại chăn nuôi, tại các cơ sở sản xuất… Với những người không biết chữ hoặc không biết tiếng Kinh thì sẽ dạy theo cách truyền nghề, dĩ nhiên là các nghề tương đối đơn giản như trồng nấm rơm, làm chổi đót...

Thời gian đào tạo sẽ hết sức linh hoạt, phụ thuộc vào từng nghề, với những người có trình độ thấp thời gian đào tạo sẽ kéo dài hơn.

Bên cạnh đó,  những người có công với cách mạng, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật và người không có đất canh tác, Đề án hỗ trợ đào tạo tối đa 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, mỗi ngày học, người học còn được hỗ trợ tiền ăn đến tối đa 15.000 đồng và nếu đi học xa trên 15km sẽ được hỗ trợ tối đa 200.000 đồng chi phí đi lại cho mỗi khóa học.

Với những người học có thu nhập bằng 1,5 lần ngưỡng nghèo trở xuống được hỗ trợ đào tạo tối đa 2,5 triệu đồng. Các đối tượng còn lại cũng được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng.

Ở nhiều nơi, Đề án lại đặt mục tiêu chuyển đổi cây trồng vật nuôi, gắn kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, ví dụ trồng cây cao su ở vùng Tây Bắc.

Tại một số vùng chuyên canh thuốc lá như Lạng Sơn, Cao Bằng... sau khi nông dân được đào tạo, năng suất đã tăng từ 1,5 - 2 lần.

Với cách làm linh hoạt và sự khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu đào tạo, có nhiều cơ sở đế tin rằng Đề án sẽ thành công, tạo được nguồn nhân lực cho quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn.

                                                                 Hoàng Thị Thơ

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                                              (Theo: chinhphu.vn)