Skip to main content

Bộ Tài chính yêu cầu Doanh nghiệp xăng dầu tiếp tục trích quỹ bình ổn giá

Ngày 21/7/2010, Bộ Tài Chính  ra thông cáo công bố những thông tin chi tiết về cơ chế hình thành, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

            Theo quy định hiện hành, Nhà nước đã quy định tổng mức trích lập Quỹ bình ổn giá được xác định bằng mức trích theo quy định nhân với sản lượng xăng, dầu thực tế đã tiêu thụ ở thị trường nội địa trong thời gian trích lập Quỹ bình ổn giá. Tuy nhiên chưa có quy định về quy mô quỹ bình ổn giá, việc trích lập, sử dụng quỹ mới được thực hiện  từ ngày 01/4/2010 đến hết ngày 8/6/2010.

            Vì vậy, sau một thời gian thực hiện, Liên Bộ Tài chính – Công Thương phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối để tổng kết, đánh giá tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vấn đề này.       

Để khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiết giảm chi phí thực tế, đồng thời để thuận lợi trong việc quyết toán quỹ bình ổn giá, Bộ Tài chính thống nhất mức sử dụng Quỹ bình ổn giá để bù đắp phần chênh lệch cao hơn giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành là mức cố định để áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Tại công văn số 4214/BTC-QLG ngày 7/4/2010 của Bộ Tài chính đã quy định mức sử dụng Quỹ bình ổn giá tối đa đối với xăng là 500đồng/lít, dầu hoả, dầu điêzen là 400đồng/lít. Bộ Tài Chính cho biết mức này được điều chỉnh mức sử dụng Quỹ bình ổn giá cụ thể đối với xăng là 500đồng/lít, dầu hoả, dầu điêzen là 400đồng/lít trong thời gian doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá theo quy định.

Từ ngày 1/4/2010 đến hết ngày 27/5/2010 mức quỹ bình ổn giá xăng 500 đồng/lít; điêzen, dầu hoả 400 đồng/lít.Từ ngày 28/5/2010 đến 8/6/2010: xăng 200 đồng/lít; điêzen, dầu hoả 400 đồng/lít.

Bộ Tài Chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động điều hành giá bán xăng dầu theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP. Riêng trường hợp khi giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành trong phạm vi thuộc quyền điều chỉnh giá của doanh nghiệp, thương nhân đầu mối phải thực hiện dãn thời gian điều chỉnh giá xăng, dầu giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá liền nhau tối thiểu là 30 ngày dương lịch.

Khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối phải đồng thời gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát việc điều chỉnh giá của thương nhân theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện nghiêm túc việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá theo quy định hiện hành.

 

                                                            Bùi Thị Hồng Hà

                                                             Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                             (Theo: docbao.vn)