Skip to main content

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Theo đó thông tư điều chỉnh các đối tượng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; Cơ quan, tổ chức cá nhân có hàng hoà xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh; Cơ quan hải quan...

Thông tư quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thủ tục thu nộp thuế và lệ phí hải quan được như sau: tự khai, tự tính thuế, tự nộp thuế, lệ phí mỗi ngày một lần đối với các tờ khai hải quan có thuế, lệ phí đã được làm thủ tục hải quan trong ngày; Số tiền thuế, lệ phí phải nộp trong ngày thực hiện chuyển khoản hoặc trừ vào số tiền bảo lãnh thuế hoặc có thể nộp tiền mặt. Đối với doanh nghiệp sử dụng biên lai đặc thù thì doanh nghiệp được phát hành biên lai đặc thù cho khách hàng bằng cách in tự động Biên lai thu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biên lai thu lệ phí hải quan trên máy vi tính; Việc in, phát hành, quản lý, sử dụng các Biên lai này được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính…

Thông tư cũng quy định tiền thuế, tiền phạt của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế được coi là nộp thừa trong các trường hợp sau: hàng hoá không phát được cho người nhận phải chuyển hoàn nước gốc đã nộp thuế, nộp phạt (nếu có); Hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng khi làm thủ tục hải quan doanh nghiệp khai hải quan theo loại hình phải nộp thuế và thực tế đã nộp thuế, nộp phạt (nếu có); Hàng hoá được xác định là hàng hoá vô thừa nhận theo quy định; Hàng hoá có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp; Hàng hoá được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Đối với việc ấn định thuế, doanh nghiệp thay mặt chủ hàng nộp tiền thuế ấn định đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định…

 

                                                    Vũ Đình Chuyền

                                         Sở Thông tin và Truyền thông

                                                   Nguồn:mof.gov.vn