Skip to main content

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà n

Ngày 06/7/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2010-TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, người đi công tác được thanh toán tiền phương tiện đi lại bao gồm: tiền thuê phương tiện chiều đi và về từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan để di chuyển đến nơi công tác và theo chiều ngược lại; tiền phương tiện đi lại tại địa phương nơi đến công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cử cán bộ đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này.

Thông tư cũng quy định mức chi đối với người được cử đi công tác như sau:

          + Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác tối đa không quá 150.000 đồng/ngày;

+ Cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa là 200.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

+ Đối với chế độ thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác như đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tối đa không quá 350.000 đồng/ngày/người;  Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán tối đa không quá 250.000 đồng/ngày/người;

 + Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người;

+ Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán tối đa không quá 900.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Về chế độ chi tiêu hội nghị: Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương, mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người; Tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh, tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh, mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người; Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức), mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 60.000 đồng/ngày/người; Chi tiền nước uống trong cuộc họp, tối đa không quá mức 30.000 đồng/ngày(2 buổi)/đại biểu...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2010./.


                                                     Nguyễn Trọng Hùng

                                       Sở Thông tin và Truyền thông