Skip to main content

Ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam.

Ngày 14/7/2010, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đã tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam.

 Tạp chí Nhân quyền Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quyền con người; phản ánh những thành tựu quyền con người của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Tạp chí là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về các vấn đề về quyền con người; nghiên cứu âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch. Ngoài ra, Tạp chí còn thông tin về tình hình nhân quyền thế giới; quan điểm của các nước về quyền con người; hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khu vực.

 Tạp chí Nhân quyền Việt Nam được xuất bản sẽ tạo thêm một kênh thông tin phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực quyền con người; giúp cho đồng bào ở trong nước cũng như ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc đảm bảo quyền con người là bản chất của chế độ Việt Nam; đồng thời góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc và đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch.

 

                                          Vũ Thuỳ Dung

                                           Sở Thông tin và Truyền thông

                                         (Theo vietnam plus.vn)