Skip to main content

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành thuế: Thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu, tăng cư

          Ngày 10/7/2010 Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2010 . Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên, toàn ngành cũng quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức trong thời gian tiếp theo.

          Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của ngành thuế, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và nỗ lực chung của toàn ngành, ngành Thuế đã đã được những kết quả khả quan trên các mặt như thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác cải cách, hiện đại hoá ngành thuế.

          Về kết quả thu ngân sách, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý ước đạt 183.900 tỷ đồng, bằng 50,9% so dự toán pháp lệnh, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2009; Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 30.400 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán pháp lệnh, bằng 109,9% so với cùng kỳ năm trước; Thu nội địa không kể dầu thô ước đạt 153.500 tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán pháp lệnh, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước với 7/14 khoản thu và 47/63 địa phương thu đạt từ 54% dự toán pháp lệnh trở lên; 60/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ.

          Công tác thu ngân sách đạt được những kết quả khả quan là do một số nguyên nhân: Kinh tế 6 tháng đầu năm hồi phục khá, GDP tăng trưởng 6,16% (cùng kỳ năm 2009 chỉ đạt 3,87%). Các chính sách miễn, giảm thuế áp dụng trong năm 2009 đã dừng thực hiện đúng lộ trình, tạo điều kiện cho việc gia tăng số thu NSNN; Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu có hiệu quả, chất lượng công tác quản lý thu được nâng cao một bước, góp phần tích cực vào kết quả thu trong 6 tháng qua; Cụ thể:

          Toàn ngành đã chủ động rà soát, đánh giá khả năng thực hiện thu NSNN trên từng địa bàn, từng khoản thu để xác định nhiệm vụ phấn đấu cao; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/CQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý đăng ký, kê khai thuế; đặt ra mục tiêu phấn đấu cao và triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý để thu được nợ thuế, giảm nợ thuế và tăng thu cho NSNN; đẩy mạnh công tác, thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế....

          Năm 2010 là năm ngành Thuế tập trung nguồn lực cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cải cách và hiện đại hoá như bám sát chương trình, kế hoạch năm 2010 của Bộ, Tổng cục, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ trì và tham gia xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật thuế đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách thuế đã ban hành; Rà soát toàn bộ các thủ tục, hồ sơ trong toàn bộ các khâu quản lý thuế theo Đề án 30/CP – đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, đề xuất đơn giản được 76% và cắt giảm 36,1% chi phí tuân thủ, vượt mục tiêu Chính phủ giao, tổ chức thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30, duy trì thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”; Tiến hành kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuế; Đầu tư đúng mức công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác hiện đại hoá công sở...

          Trong thời gian 6 tháng cuối năm toàn ngành thuế phấn đầu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường chỉ đạo quản lý thu 6 tháng cuối năm, thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu; Xây dựng phương án dự toán thu năm 2011 và dự báo giai đoạn 2011-2015; Tích cực triển khai hoàn thành các kế hoạch đề án sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật thuế đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010 gắn với cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; Hoàn thiện việc xây dựng phương án thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế ngành thuế cho giai đoạn tiếp theo từ năm 2011; Tổ chức xây dựng triển khai đề án tuyển dụng công chức; Tổng kết, đánh giá các đề án thí điểm kê khai thuế qua mạng Internet và đề án nộp thuế qua ngân hàng.

                             Vi Lương Vân

                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                           Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính