Skip to main content

Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 về việc phê duyệt đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”. Với mục tiêu, nhiệm vụ, các giả pháp chủ yếu là:

Phấn đấu xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu; Có trình độ chuyên môn cao và năng lực thực tiễn; Có khả năng tiếp cận, làm chủ và chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến, sáng tạo, truyền bá tinh hoa dân tộc và thế giới trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao, du lịch nói riêng và đời sống xã hội nói chung; Sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng, đạt được đỉnh cao nghệ thuật, kỷ lục thể thao quốc gia và quốc tế, thu hút được nhiều khách du lịch; Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Rà soát, sắp xếp lại và quy hoạch đội ngũ trí thức; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức; Nâng cao chất lượng công tác quản lý trí thức; Phát huy vai trò của các hội trí thức trong ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch và đề cao trách nhiệm của trí thức.

Theo quyết định Thủ tướng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành liên quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh thành phố theo chức năng và nhiệm vụ của mình tổ chức, chỉ đạo thực hiện Đề án trong phạm vi thẩm quyền.

Nguồn kinh phí triển khai Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước, tài trợ quốc tế và huy động tài trợ, đóng góp của các đối tượng khác trong nước qua xã hội hóa. Ngân sách nhà nước được cấp hàng năm theo quy định hiện hành, đảm bảo việc thực hiện Đề án với các nội dung đã được phê duyệt tại quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

                                                                 Nguyễn Trọng Hùng
                                                         Sở Thông tin và Truyền thông