Skip to main content

Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 Về việc phê duyệt Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015).

Thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ giúp cho 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 Theo đó, đến hết năm 2015, công tác giáo dục, tuyên truyền nuôi, dạy con tốt cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi phấn đấu đạt 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn kiến thức đúng về quyền trẻ em, nhằm thực hiện chăm sóc, thực hành nuôi, dạy con theo từng độ tuổi; trong đó, có 3 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được hướng dẫn thực hành áp dụng kỹ năng trong giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em vị thành niên; Có ít nhất 3 triệu bà mẹ trở lên có con dưới 16 tuổi thực hành đúng các phương pháp giáo dục trẻ em dưới 16 tuổi  và áp dụng thực hiện có hiệu quả; Có ít nhất 1,5 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước được cung cấp tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện viên chủ chốt, cẩm nang cho cộng tác viên và tài liệu truyền thông cho cộng đồng; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của các tỉnh thí điểm triển khai thực hiện tập huấn về kiến thức nuôi, dạy con và kỹ năng truyền thông, vận động các bà mẹ nuôi, dạy con tốt; 100% cán bộ chuyên trách công tác gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố được tập huấn kiến thức nuôi, dạy con tốt; thường xuyên cung cấp thông tin và hướng dẫn xử dụng thành thạo các tài liệu truyền thông về nuôi dậy con tốt; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố có giảng viên chủ chốt về nuôi, dạy con;  5 triệu bà mẹ được tham dự các buổi truyền thông, tư vấn, tập huấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các ông bố trong việc nuôi, dạy con; Có ít nhất 2 triệu ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ, hội họp, các sự kiện và tài liệu truyền thông tại cộng đồng; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, duy trì, nhân rộng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác. Quá trình thực hiện được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2010 – 1012 được triển khai tại 14 tỉnh điểm thuộc 7 vùng khác nhau (mỗi vùng chọn 2 tỉnh, mỗi tỉnh chọn 2 xã để triển khai); Giai đoạn 2 từ năm 2013 – 2015 được nhân rộng mô hình ra phạm vi cả nước. Trong năm 2013 mỗi tỉnh chọn 1 đến 2 xã trong 1 huyện để làm điểm trước khi triển khai trên diện rộng. Bên cạnh đó Chính phủ cũng thành lập Ban Điều hành Đề án tại Trung ương để kiểm tra quá trình thực hiện Đề án. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


                                                       Thân Thị Thanh

                                               Sở Thông tin và Truyền thông

                                            ( Theo Quyết định số 704/QĐ-TTg)