Skip to main content

Bộ Giao thông vận tải hủy bỏ 5 thủ tục hành chính

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định công bố bổ sung, hủy bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, 5 thủ tục hành chính hủy bỏ chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và cấp Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt.

10 thủ tục hành chính sửa đổi chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý; Cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích tự hành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng quyết định công bố bổ sung 24 thủ tục hành chính mới được thống kê vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải gồm 420 thủ tục trong 7 lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thành việc tiếp tục rà soát và báo cáo kiến nghị sửa đổi các thủ tục không phù hợp trước ngày 15/7.

 

                                                          Vũ Đình Chuyền 

                                              Sở Thông tin và Truyền thông

                                                       Nguồn:chinhphu.vn