Skip to main content

Chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015" của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Quyết định 1045/QĐ-TTg; Theo đó:

Cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ này theo chương trình 1 tháng và chương trình 10 ngày. Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ trung học cơ sở trở lên (chưa có bằng trung cấp), được đào tạo trung cấp "Công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân". Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã đã có bằng trung cấp trở lên, nhưng chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo chương trình 3 tháng và chương trình 7 ngày. Cán bộ các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh sẽ được bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sư phạm để làm giảng viên kiêm chức.

Đề án đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như phân tích, đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội của cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, xã; Từ đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội đối với lực lượng này trong 5 năm (2010-2015) và hằng năm.

Xây dựng Đề án "Đào tạo trung cấp công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân", để đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp xã; Đồng thời tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam...

Một trong các giải pháp cơ bản để thực hiện Đề án là sự phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam với các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp từng loại đối tượng, chức danh và từng vùng, miền...

Đề án được thực hiện theo 2 bước: Bước 1, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng 1 tháng, 10 ngày với đối tượng là cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện; Lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành Hội và một số lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Ngoài ra, các tỉnh, thành Hội sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng 3 tháng, 7 ngày với đối tượng là cán bộ Hội Nông dân cấp xã.

Bước 2, sau khi Đề án "Đào tạo trung cấp công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân" được phê duyệt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức các khóa đào tạo hệ trung cấp 2 năm, 3 năm cho đối tượng là cán bộ Hội Nông dân cấp xã.

Kinh phí để thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm dành cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

 

                                                                        Vũ Đình Chuyền

                                                            Sở Thông tin và Truyền thông