Skip to main content

Lạng Sơn kiểm tra, xử lý các tổ chức sử dụng đất có sai phạm theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của T

Ngày 05/7/2010, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc kiểm tra, rà soát và xử lý các tổ chức sử dụng đất có sai phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm vi và đối tượng kiểm tra trong đợt này là các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất được phát hiện qua quá trình thực hiện kiểm kê đất đai tại Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh về kết quả kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng, được Nhà nư­ớc giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai sau thời điểm lập Báo cáo số 254/BC-UBND.

Theo Kế hoạch này, tỉnh sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và Sở Xây dựng. Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện; tổng hợp, lập báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường vào 4 đợt: Đợt 1 trước ngày 30/9/2010; đợt 2 trước ngày 30/12/2010; đợt 3 trước ngày 30/6/2011; đợt 4 trước ngày 30/12/2011.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc theo yêu cầu tại Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 02/2/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của các đơn vị; phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các đơn vị trực thuộc có vi phạm, trước tháng 10/2010.

Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh rà soát tình hình sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc đang sử dụng đất có vi phạm sau thời điểm lập Báo cáo số 254/BC-UBND; báo cáo Đoàn kiểm tra thông qua sở Tài nguyên và Môi trường, về tình hình sử dụng đất được Nhà nước giao, thời gian trong tháng 7/2010.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Đoàn kiểm tra, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn phối hợp, tham gia, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất theo quy định.

Đây là kế hoạch của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất đối với các tổ chức, tránh để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như sử dụng không đúng diện tích, không đúng mục đích, không sử dụng, để bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê trái phép, chuyển nhượng trái pháp luật, hủy hoại đất… Do vậy UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

 

                                                                     Nguyễn Thị Lệ Thu

                Văn phòng UBND tỉnh