Skip to main content

Tiến độ Điều tra thống kê, nghiệm thu và xử lý số liệu hiện trạng phổ cập DV ĐT, internet và nghe

Đến hết ngày 30/6/2010 cả tỉnh đã hoàn thành điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010.

Các huyện đã hoàn thành bàn giao các phiếu 02, 03, 04 về ban chỉ đạo của tỉnh theo đúng yêu cầu; Các đơn vị triển khai nhanh như huyện Bắc Sơn, huyện Văn Quan, huyện Văn Lãng; thành phố Lạng Sơn, huyện Bình Gia, huyện Tràng Định…

Theo số liệu của Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo, từ ngày 01/7/2010 đến nay đã tiến hành nghiệm thu 100% các phiếu số 01, 02, 03; Riêng phiếu số 04 đã tiến hành nghiệm thu được 30%.

Công tác xử lý và nhập số liệu các phiếu 01, 02, 03 đã hoàn thành 100%; Phiếu số 04 đã thực hiện được trên 15%; So với yêu cầu tiến độ chung là đảm bảo.

Với tiến độ trên, dự kiến việc nghiệm thu và xử lý số liệu sẽ hoàn thành theo yêu cầu về thời gian quy định./.

 

                                                               Vũ Đình Chuyền

                                                   Sở Thông tin và Truyền thông