Skip to main content

Thông báo về Phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2010

UBND tỉnh vừa ra Thông báo số 76/TB-UBND thông báo về Phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2010. Theo đó: Ngày 02 tháng 7 năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ để thảo luận và quyết định các nội dung sau:        

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến xuất khẩu của tỉnh, thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 29/9/2008 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X);

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh đánh giá: Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành chức năng và sự cố gắng tích cực tham gia của các hộ nông dân, các tổ chức, các doanh nghiệp thực hiện phát triển vùng nguyên liệu, đã đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện định hướng quy hoạch đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng hướng, có hiệu quả; bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá có giá trị, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của các hộ gia đình, góp phần xoá đói, giảm nghèo, nhiều hộ trở nên khá, giầu; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tạo tiền đề tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn tới.

Báo cáo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đã cơ bản thể hiện rõ tình hình triển khai công tác quy hoạch, nhưng cần sắp xếp bố cục cho hợp lý với nội dung cô đọng hơn. Qua đó khẳng định được rõ về kết quả tích cực trong thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo tổ chức quy hoạch khá cơ bản các sản phẩm thuộc loại chế biến. Báo cáo cũng cần xác định hướng đi đúng đắn, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về các sản phẩm truyền thống của địa phương, một số mô hình chế biến đã được hình thành theo sản phẩm đó...); nêu những tồn tại, khó khăn trong công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, vấn đề vướng mắc trong nghiên cứu, áp dụng những cơ chế, chính sách hỗ trợ trong thực hiện quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến xuất khẩu của tỉnh. Đồng thời cũng cần làm rõ hơn nội dung trồng, chế biến sản phẩm gắn với xuất khẩu theo chỉ đạo tại Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 29/9/2008 của Tỉnh uỷ.

Về hướng đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần lưu ý những nội dung như: Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến và thị trường xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; Tiến hành xây dựng Quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và thị trường xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2020; Xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng các cơ chế chính sách phát triển thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm sau quy hoạch.

UBND tỉnh Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý trong cuộc họp khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội dung Báo cáo để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ họp 53.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình dự thảo Báo cáo Chương trình thí điểm xây dựng mô hình xã đạt chuẩn “Nông thôn mới” của tỉnh, giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh đồng tình về chủ trương và sự cần thiết ban hành Chương trình thí điểm xây dựng mô hình xã đạt chuẩn “Nông thôn mới” của tỉnh, giai đoạn 2010 - 2020. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát, hoàn thiện văn bản, báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ họp 53 theo hướng trình bày rõ ràng, khoa học hơn, tránh trùng lặp và xác định rõ đây là Chương trình áp dụng thí điểm ở 05 xã trên địa bàn tỉnh, là những xã đã có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, cán bộ xã đã có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành, quản lý đầu tư xây dựng, nguồn vốn để đầu tư xây dựng mô hình xã điểm không lớn, có tính khả thi.  

UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép được áp dụng thí điểm 19 điểm trong Bộ Tu chí Quốc gia về nông thôn mới tại 05 xã trên địa bàn tỉnh và có văn bản chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt Chương trình thí điểm xây dựng mô hình xã đạt chuẩn “Nông thôn mới” trên phạm vi 05 xã được lựa chọn.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nghe Thanh tra tỉnh trình Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 22/5/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh đánh giá dự thảo Báo cáo do Thanh tra tỉnh xây dựng cơ bản phản ánh được rõ nét về tình hình thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh cần bám sát hơn nữa vào các nội dung đã đề ra trong Chỉ thị số 15-CT/TU để đánh giá rõ hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành chức năng; Đánh giá rõ về vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Kết quả xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, xử lý các đối tượng lợi dụng dân chủ để xúi giục khiếu nại tố cáo sai và công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ đó đề ra nhiệm vụ, phương hướng phù hợp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU trong thời gian tới.

Giao Thanh tra tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh văn bản để UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ họp 53.

Về Báo cáo của UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri (trình kỳ họp 16 HĐND tỉnh khoá XIV)  do Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị.

UBND tỉnh thống nhất giao cho các thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành dự phiên họp nghiên cứu, khẩn trương góp ý kiến cho nội dung Báo cáo của UBND tỉnh, gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh.

                                               

                                                                    Vũ Đình Chuyền

          Sở Thông tin và Truyền thông