Skip to main content

Chính phủ ban hành Nghị định quản lý cây xanh đô thị

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị. Nghị định này quy định về quản lý cây xanh tại các đô thị trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Quy hoạch cây xanh đô thị là một nội dung trong quy hoạch đô thị.

Việc quản lý cây xanh đô thị phải tuân thủ các nguyên tắc: Chính phủ thống nhất quản lý cây xanh đô thị có phân công, phân cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật; Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng; Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia quy hoạch trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ cây xanh đô thị; Việc quản lý, phát triển phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy chuẩn kỹ thuật; Khi triển khai xây dựng khu đô thị mới, chủ đầu tư phải đảm bảo quỹ đất cây xanh; Khi xây dựng mới đường đô thị phải trồng cây xanh đồng bộ với việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Nghị định cũng nêu rõ: Kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;  Kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị hàng năm và 5 năm bao gồm: công tác trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ cây xanh đô thị; xây mới, cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp các công trình xây dựng thuộc khu vực cây xanh sử dụng công cộng đô thị;  Kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị và kinh phí thực hiện theo kế hoạch được phải bố trí vào chương trình hoặc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương.

Nghị định cũng quy định cây xanh đô thị được chặt hạ trong các trường hợp: cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn; cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng về chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị  phải có Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh. Ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải có trách nhiệm đền bù giá trị cây, chịu mọi chi phí cho việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/7/2010.  

                                Hoàng Thanh Hảo

                              Sở Thông tin và Truyền thông