Skip to main content

UBND tỉnh Lạng Sơn họp phiên thường kỳ tháng 7

Ngày 2/7/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 nhằm thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, thảo luận về định hướng phát triển vùng nguyên liệu trong giai đoạn 2010 - 2015. Báo cáo chương trình thí điểm về xây dựng xã đạt chuẩn “ Nông thôn mới” của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc lựa chọn số xã thực hiện thí điểm trong giai đoạn 2010 -2015. Các đại biểu lưu ý việc lựa chọn phải nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, các thông tư hướng dẫn của Bộ, cần phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần thiết thực trong công tác đẩy mạnh phát triển nông thôn, tránh chạy theo phong trào, không mang lại hiệu quả thực tế.

Các đại biểu tham dự phiên họp cũng đã nghe Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 22/5/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Dương Thời Giang nhấn mạnh: Tiềm năng về lâm nghiệp của tỉnh là rất lớn, để lâm nghiệp luôn là một trong nhưng thế mạnh của Lạng Sơn và để người dân gắn bó với rừng, sống được với nghề rừng, tích cực bảo vệ, phát triển rừng thì công tác quy hoạch phát triển lâm nghiệp đặc biệt là các vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến xuất khẩu cần được xây dựng trên cơ sở tương thích với điều kiện tự nhiên sẵn có, xác định đúng loại cây trồng mũi nhọn cho từng vùng nguyên liệu, xây dựng quy mô sản xuất, chế biến cho phù hợp điều kiện thực tế. Cần tiếp tục khuyến khích, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình liên doanh, liên kết đầu tư vốn nhằm từng bước khép kín chu trình sản xuất - chế biến - tiêu thụ, góp phần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững trong phát triển.../.

                                                           Vũ Đình Chuyền 

                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                        Nguồn:baolangson