Skip to main content

Triển khai thực hiện quản lý và sử dụng con dấu

Thực hiện Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 5/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ. UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 503/UBND-NC. Theo đó yêu cầu:

Các Sở, Ban ngành của tỉnh, các tổ chức đoàn thể xã hội và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng con dấu theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP của Chính Phủ; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng con dấu. Phối hợp với cơ quan Công an thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền trong các trường hợp quyết định chia tách, sát nhập, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu để giao cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký mẫu dấu. Cơ quan ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng con dấu trong nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện nghiêm túc các qui định về quản lý, sử dụng con dấu mà Chính phủ đã ban hành.

Công an tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục khắc dấu, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, chủ động có kế hoạch tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền các qui định của nhà nước về đăng ký, quản lý con dấu; đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý, sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện các sở hở, thiếu sót trong công tác đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu để khắc phục; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

                                                                Vũ Đình Chuyền

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                                   Nguồn: Công văn số 503/UBND-NC