Skip to main content

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2009 - 2010

Ngày 18 tháng 6 năm 2010 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Giáo dục Thường xuyên năm học 2009 - 2010. Theo đó:

Kết quả tốt nghiệp hệ Trung học phổ thông đạt 93,76% tăng gần 7% so với năm học trước; Trong đó có 3 trường là Trường Phổ thông trung học Việt Bắc, Trường Phổ thông trung học Chu Văn An và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh có số học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Toàn tỉnh có 28 học sinh đỗ tốt nghiệp loại Giỏi chiếm 0,33%; 456 học sinh đỗ tốt nghiệp loại Khá chiếm 5,38%.

Học sinh thi hệ Giáo dục thường xuyên kết quả tốt nghiệp đạt gần 80% tăng gần 30% so với năm học trước; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đình Lập có tỷ lệ đỗ cao nhất đạt 98,75%. Toàn tỉnh có 6 học sinh đạt loại Khá.

Theo quy định các trường đã niêm yết công khai kết quả thi tốt nghiệp tại trường từ ngày 18 tháng 6 năm 2010.

Thời gian nộp đơn xin phúc khảo kết quả là 7 ngày từ ngày thông báo kết qu kỳ thi.

                                                             Vũ Đình Chuyền

                                                Sở Thông tin và Truyền thông