Skip to main content

Thông báo kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tháng 6 năm 2010

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản số 65/TB-UBND ngày 7/6/2010 về việc Thông báo kết quả phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2010. Theo đó: Từ ngày 31/5 đến ngày 01/6 năm 2010, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 6/2010 để thảo luận và quyết định các nội dung sau:        

UBND tỉnh đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2010, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2010 và Sở Tài chính trình Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2010.

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh đánh giá: Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, chúng ta phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức và đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sốngNhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, mặc dù còn một số hạn chế, yếu kém, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế cao hơn cùng kỳ năm 2009, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định và có bước phát triển, hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt cao so với dự toán và cùng kỳ năm trước. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân giữ được ổn định và từng bước cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến góp ý trong cuộc họp, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra số liệu đã nêu, bổ sung hoàn chỉnh nội dung Báo cáo để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo hướng: Đánh giá rõ hơn về các thuận lợi, khó khăn trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm;  kết quả sản xuất nông - lâm nghiệp, công nghiệp, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế...; Chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên từng lĩnh vực để Báo cáo có tính cụ thể, chi tiết hơn; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010 mà tỉnh thực hiện, đặc biệt là cần tập trung triển khai có hiệu quả Kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn ngày 26/5/2010 mà trọng tâm là các dự án xây dựng tại Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để tạo sự chuyển biến mang tính đột phá.

Đối với nội dung Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2010: Cần bổ sung thêm nội dung đánh giá các nguồn vốn đầu tư các dự án của các Bộ, ngành Trung ương thực hiện trên địa bàn tỉnh; tính toán việc tăng giảm, điều chỉnh các hạng mục đầu tư xây dựng để tạo hiệu quả. Đề xuất các nguồn vốn vay đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình; chủ trương nếu không vay được nguồn vốn bổ sung thì không thực hiện phân bổ vốn trước cho các dự án; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án XDCB nếu đến tháng 9/2010 chưa khởi công để tập trung đầu tư cho những dự án đã và đang triển khai (trừ những dự án chuyển tiếp, dự án chương trình mục tiêu). Các sở, ngành cần rà soát kỹ các dự án đã được bố trí vốn từ đầu năm, các dự án cấp bách để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, phối hợp đề xuất cho UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp hợp lý, mang tính đồng bộ về kiểm soát các khoản nợ, cân đối nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các Báo cáo để UBND tỉnh trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo số liệu gửi các cơ quan liên quan trước ngày 05/6/2010 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo.

UBND tỉnh đã nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 12/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến, xây dựng lại Báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2010 để báo cáo Hội nghị Ban Thường vụ kỳ họp thứ 52 theo hướng rà soát, điều chỉnh toàn bộ số liệu trong Báo cáo đảm bảo đánh giá đúng thực tế; Làm rõ cơ sở số liệu tính toán thu nhập bình quân của người nghèo, số liệu cụ thể hỗ trợ sản xuất cho người nghèo; Đánh giá việc thực hiện cụ thể theo 4 mục tiêu, nêu rõ các mục tiêu đạt, không đạt, nguyên nhân, tình hình tổ chức triển khai thực hiện, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong công tác xoá đói giảm nghèo... Báo cáo cần lập biểu tính toán thu nhập bình quân hộ nghèo của từng huyện trong từng năm. Nêu rõ các định hướng, nhiệm vụ giải pháp về công tác xoá đói giảm nghèo trong thời gian tới; Trên cơ sở đó xem xét, có thể đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo trong thời gian tới.

UBND tỉnh đã nghe Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trình Báo cáo Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2020 (trình lần 1).

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh thống nhất: Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng là khu kinh tế động lực của tỉnh; Là cầu nối trong hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và giao lưu kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc. Vì vậy, việc xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2020 cần đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của khu vực này; Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng phải đảm bảo phù hợp, tương thích với Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH chung của tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan của Trung ương, của tỉnh. Cần cập nhật những thông tin, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng, thu nhập đầu người, dân số, nhu cầu điện, nước...

Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương rà soát bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo Quy hoạch để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố liên quan tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, tổng hợp; thời gian trước ngày 07/6/2010.

UBND tỉnh đã nghe Sở Nội vụ trình Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 12/2010/NĐ - CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2008/NĐ - CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Qua thảo luận UBND tỉnh nhất trí những nội dung trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị định số 12/2010/NĐ - CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2008/NĐ - CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đối với UBND 5 huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn không cần thành lập thêm phòng ngoại vụ; bổ sung quy định việc các huyện biên giới có chức năng nhiệm vụ quản lý ngoại vụ biên giới.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại phiên họ, bổ sung, chỉnh sửa; báo cáo UBND tỉnh để trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh.

UBND tỉnh đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2010 đến 2020.

Tỉnh Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, dân tộc điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn ; vì vậy, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển và cải tạo đàn trâu bò là một chủ trương cần thiết, đúng đắn để góp phần tạo điều kiện chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Qua quá trình thực hiện Quyết định số 420/QĐ-UB ngày 01/4/1999 của UBND tỉnh về Chính sách phát triển đàn bò tỉnh Lạng Sơn, đến nay trên địa bàn tỉnh, chăn nuôi bò chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ hộ gia đình, chưa được chú trọng đầu tư nên tốc độ tăng chậm, đàn bò cái sinh sản có tầm vóc nhỏ bé, tỷ lệ bò lai còn thấp trong tổng đàn, đàn trâu dần bị thoái hóa do hiện tượng đồng huyết...  Từ thực tế đó tỉnh cần nghiên cứu, xem xét tiếp tục có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển đàn trâu bò phù hợp và hiệu quả hơn.

Sau khi thảo luận, UBND tỉnh nhất trí tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển và cải tạo đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh; và theo nguyên tắc: Chỉ hỗ trợ lãi xuất vay vốn cho người có nhu cầu phát triển chăn nuôi trâu, bò; Cụ thể là hỗ trợ 50% lãi xuất vay vốn cho chăn nuôi trâu, bò giống, trâu, bò thịt; Khuyến khích sử dụng kỹ thuật truyền tinh nhân tạo. Mỗi huyện tuyển từ 01 - 04 truyền tinh viên từ đội ngũ thú y viên cơ sở; yêu cầu phải chọn người có năng lực, kiến thức, kinh nghiệm..., được tập huấn về nghiệp vụ và hỗ trợ trang bị ban đầu 01 bộ thiết bị. Người được tuyển chọn, phải có cam kết về trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị được trang bị. Chi cục thú y tỉnh có trách nhiệm quản lý, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ truyền tinh viên và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. Về chế độ, chính sách cho đội ngũ truyền tinh viên: Thực hiện theo thoả thuận. Khuyến khích các hộ gia đình vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất và chăn nuôi; Ngành ngân hàng hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để nông dân vay vốn phát triển sản xuất theo quy định hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, tham khảo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh.

UBND đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình Tờ trình Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức.

Qua thảo luận UBND tỉnh thống nhất: Việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để cụ thể hoá Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, là việc làm rất cần thiết. Để đảm bảo được sự đồng thuận cao của các đối tượng, tổ chức liên quan khi ban hành, áp dụng thực hiện; đồng thời tạo được môi trường thuận lợi để thu hút, kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê rõ những vấn đề cần ban hành quy định, trao đổi, thống nhất với Sở Tư pháp và UBND thành phố để trình UBND xem xét, quyết định; nguyên tắc: những nội dung nào đã quy định rõ trong Nghị định 69/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan thì không đề cập lại trong Quyết định này.

UBND tỉnh đã nghe Sở Công Thương trình Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển Điện lực đến năm 2020; Kế hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2015 tỉnh Lạng Sơn.

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh đánh giá: Quy hoạch phát triển Điện lực đến năm 2020; Kế hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2015 tỉnh Lạng Sơn cơ bản đã bám sát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh như: Công nghiệp, xây dựng, nông lâm nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ và đời sống nhân dân trong tỉnh.  UBND tỉnh đề nghị trong Quy hoạch cần chú trọng, tính toán rõ hơn về nhu cầu điện của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Giao Sở Công Thương và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch và xin ý kiến thỏa thuận của Tập đoàn Điện clực Việt Nam (EVN) theo quy trình trước khi trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh.

          UBND tỉnh đã nghe Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh cho thống nhất cho ý kiến: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cần phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với Quy hoạch chung về phát triển du lịch của cả nước; cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là khu kinh tế động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và giữ vai trò trọng yếu là đầu mối giao lưu quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, giao thương giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc... Vì vậy, trong Quy hoạch cần tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình, dự án phục vụ phát triển du lịch và dịch vụ ở khu vực này.

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất trong Quy hoạch về tập trung phấn đấu từ năm 2015 đến 2020 xây dựng Khu du lịch Mẫu Sơn cơ bản đạt tiêu chí thành khu du lịch quốc gia và được Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận bổ sung Khu du lịch Mẫu Sơn vào danh mục các Khu du lịch quốc gia, cụm du lịch thành phố Lạng Sơn, Chi Lăng... thành điểm du lịch quốc gia.  

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát bổ sung, hoàn chỉnh Tờ trình của UBND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh.

Về các nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn do Sở Xây dựng chuẩn bị và Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011-2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị; Báo cáo về việc triển khai Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Thương mại nông thôn do Sở Công Thương chuẩn bị.

 

                                                                 Vũ Đình Chuyền                              

                     Sở Thông tin và Truyền thông