Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên đ

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

            Theo Kế hoạch, sẽ tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn và xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Lạng Sơn.

            Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung triển khai thực hiện đó là:

Tổ chức các Hội nghị phổ biến quán triệt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện đề án trên toàn tỉnh; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với sự phát triển kinh tế, xã hội…

 Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn để xây dựng Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh; Tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia “Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010”.

 Các huyện, thành phố xây dựng và phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn; Thành lập tổ triển khai Quyết  định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

 

                                              Hoàng Thanh Hảo

                                              Sở Thông tin và Truyền thông