Skip to main content

Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên

Ngày 31/5 Thủ tướng Chính phủ ký Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính (TTHC) ưu tiên. Theo đó: có thể tiết giảm ít nhất 5.700 tỷ đồng.

Giai đoạn thống kê TTHC, bao gồm 5.700 TTHC được thống kê trên phạm vi cả nước, công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Giai đoạn 2 đã chọn ra 258 TTHC ưu tiên để rà soát trước với sự huy động của hàng chục luật sư, chuyên gia cùng Tổ công tác Đề án 30 của Chỉnh phủ, Bộ, ngành, địa phương và đến nay đã rà soát xong. Tổ công tác Đề án 30 của Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng và xin ý kiến các thành viên Chính phủ. Các thành viên Chính phủ đều nhất trí cần  đơn giản hóa 258 TTHC này.

Những TTHC này đều thuộc những lĩnh vực liên quan nhiều nhất đến người dân và doanh nghiệp như thuế, hải quan, công chứng, khám chữa bệnh, xây dựng…

Đây được coi là Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chính trị xã hội rất lớn, mở đầu cho việc đơn giản hóa xem xét trên 5.000 TTHC còn lại.

Để thực thi Nghị quyết đơn giản hóa 258 TTHC ưu tiên, các Bộ ngành phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi 14 Luật, 3 Pháp lệnh, 41 Nghị định, 8 Quyết định của Thủ tướng và ban hành theo thẩm quyền để sửa đổi 60 Thông tư, 40 Quyết định của Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành.

 

                                                Vũ Đình Chuyền

                                       Sở Thông tin và Truyền thông