Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2010 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2010; Theo đó:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về bảo vệ môi trường; Nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Nâng cao nhận thức về Luật Đa dạng sinh học và những lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học đối với sự phát triển của xã hội cũng như sự thịnh vượng lâu dài của nhân loại. Phát động, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sâu rộng đến các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đảm bảo hiệu quả thiết thực; Thu hút quần chúng nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng, chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học; Triển khai thực hiện chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Đa dạng sinh học 22/5.

Tổ chức mít tinh và các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới như: Làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; Sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước sạch, công trình vệ sinh chuồng trại chăn nuôi…Tổ chức hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường đường phố, khu vực công cộng. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong bảo vệ môi trường của tuổi trẻ.

Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ khai thác, sản xuất; Xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý chất thải, sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học… Không mua bán, tiêu thụ trái phép các động thực vật hoang dã và các chế phẩm của chúng.

Phổ biến tới đông đảo quần chúng nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững, sự suy giảm đa dạng sinh học và những lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học; Tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí đốt; Tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các loại động vật hoang dã…Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền về chủ đề môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ở nơi công cộng, các đường phố chính, khu vực đông dân cư, tại trụ sở cơ quan làm việc nhằm nhắc nhở mọi người luôn có ý thức và cùng hành động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới của cơ quan, đơn vị mình. UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới của tỉnh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung đưa tin tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới, Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học 2010 trong thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 5/6 năm 2010. Sở Tài nguyên và Môi trường biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin liên quan đến Ngày Môi trường thế giới và Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học 2010 làm tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, Ban, ngành; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

 

                                                  Vũ Đình Chuyền

                                          Sở Thông tin và Truyền thông