Skip to main content

Thí điểm cho Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép website tổng hợp

Trong thời gian sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý thực hiện thí điểm việc phân cấp cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo về việc quản lý thông tin điện tử trên Internet, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 và Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, đồng thời đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trên Internet vả thông tin điện tử trên Internet.

Trong thời gian sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý thực hiện thí điểm việc phân cấp cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện thí điểm, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình chỉnh sửa các Nghị định nói trên.

Về việc mở rộng vùng phủ sóng truyền hình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo việc triển khai xây dựng các dự án phủ sóng truyền hình tới vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị triển khai thực hiện nhóm dự án “Mở rộng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa” theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước./.

                                                        Đinh Quang Thuận

                                              Sở Thông tin và Truyền thông

                                                         Theo Chinh phu.vn