Skip to main content

Giáo dục tiết kiệm năng lượng trong trường mầm non

Nhằm xây dựng cho trẻ em ý thức, kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả sao cho phù hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mần non tại các địa phương tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào chương trình giáo dục mẫu giáo thông qua các hoạt động giáo dục trong ngày.

Để công tác triển khai thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn 2010 - 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của 63 tỉnh, thành phố và hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương triển khai tiến hành thực hiện nội dung giáo dục.

Yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh về mục tiêu giáo dục về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; rèn luyện thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi trong đời sống xã hội.../.

                                                  Thân Thị Thanh

                                                Sở Thông tin và Truyền thông

                                              (Theo: Chinhphu.vn)