Skip to main content

Công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Lạng Sơn

Trong nhiệm kỳ qua đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh (CQDCĐ) đã kết nạp 756 đảng viên mới (bằng 62,06% số quần chúng ưu tú được bồi dưỡng), đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra. Các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan đơn vị chọn, cử hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Do vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên có trình độ đại học tăng 2,07%, trình độ sơ, trung cấp giảm 1,51%.

Hằng năm, các cơ sở đều rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kết nạp. Các cấp uỷ cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài bão, lý tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Đảng uỷ CQDCĐ tỉnh và các cấp uỷ cơ sở đã chỉ đạo các đoàn thể phát huy hiệu quả hoạt động, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua để lựa chọn, bổ sung nguồn phát triển đảng viên; Đồng thời tạo môi trường để các đối tượng cảm tình đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đối tượng cảm tình đảng tiếp tục được các cấp uỷ giao cho các đoàn thể và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

Để việc kết nạp đạt chất lượng, cấp uỷ các cơ sở hằng năm đều rà soát, đưa ra khỏi danh sách cảm tình đảng những quần chúng không có ý chí quyết tâm phấn đấu vượt qua thử thách, không đủ tiêu chuẩn. Vì thế, kết quả phân tích chất lượng đảng viên cho thấy những kết quả đáng ghi nhận. Tuyệt đại đa số đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia góp ý, xây dựng và thực hiện tốt các quy định tại địa phương. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 76,96% (năm 2005) lên 79,15% (năm 2009). Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh tăng, năm 2005 có 76,47% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 1,45% cơ sở yếu kém thì đến năm 2009 có 95,84% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không còn cơ sở đảng yếu kém.

 

                                                                  Vũ Đình Chuyền 

                                                         Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                   Nguồn:baolangson.vn