Skip to main content

Quy định về hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động

            Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động.Theo đó:
            Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất và hàng hoá chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin di động.
            Đối tượng là các doanh nghiệp viễn thông có giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động, thương nhân kinh doanh hàng hoá chuyên dùng thông tin di động trên cơ sở hợp đồng ký với doanh nghiệp di động.
            Các hình thức khuyến mại là: Đưa mẫu hàng, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; Khách hàng thường xuyên; Các hình thức khuyến mại khác.
            Các doanh nghiệp di động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung về thông báo, đăng ký tổ chức thực hiện khuyến mại, công bố thông tin và báo cáo, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm.
 
                                                             Vũ Đình Chuyền
                                                Sở Thông tin và Truyền thông