Skip to main content

Tăng cường quản lý công tác đấu thầu

             Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và Văn bản số 157/TTg-KTN về tình hình thực hiện chỉ định thầu theo Văn bản số 229/TTg-KTN, ngày 11 tháng 5 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3081/BKH-QLĐT về tăng cường công tác quản lý công tác đấu thầu. Theo đó:

            Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

            Triển khai thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg

            Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu nghiêm túc theo đúng Chỉ thị 494/CT-TTg.

            Thông báo danh mục thiết bị, máy móc phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng; vật tư xây dựng; vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu; nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất phần mềm… đến các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của luật đấu thầu.

            Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục cung cấp danh mục hàng hóa, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế…đến Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành cập nhật, bổ sung vào danh mục trên.

            Triển khai thực hiện Văn bản số 157/TTg-KTN

            Thực hiện rà soát tình hình phân bổ vốn, cân đối các nguồn sẵn có cho các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép; không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa bố trí đủ vốn cho các dự án, gói thầu nêu trên.

            Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án, gói thầu nêu trên đảm bảo việc thực hiện đúng chỉ định thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án, gói thầu. Đối với các gói thầu chưa bố trí đủ vốn năm nay, đề nghị phải lùi tiến độ sang năm sau và tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc theo hình thức khác phù hợp với quy định hiện hành.

            Rà soát tình hình triển khai thực hiện và bố trí vốn tính đến ngày 30/06/2010 cho các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định thầu lập báo cáo và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2010.

            Tăng cường công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệm được phân cấp

            Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý công tác đấu thầu ở các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp sau:

            Hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các đơn vị.

            Thực hiện thẩm định Kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ…

            Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu.

            Tăng cường công tác kiểm tra để sớm phát hiện những thiếu sót và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng các quy định của pháp luật vê đấu thầu.

            Hướng dẫn, triền khai, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg việc chỉ định thầu và thực hiện hợp đồng đối với các dự án, gói thầu thuộc danh mục cho phép áp dụng chỉ định thầu để đảm bảo hoàn thành trong năm 2010 như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

            Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đấu thầu. Luôn củng cố, tăng cường năng lực quản lý công tác đấu thầu cả về số lượng và chất lượng.

Hướng dẫn, phổ biến các quy định về luật đấu thầu cho các đơn vị trực thuộc. Thực hiện thẩm định Kế hoạch đấu thầu đối với các dự án.

 

                                                            Vũ Đình Chuyền

                                                Sở Thông tin và Truyền thông