Skip to main content

Chính sách BHYT cho thương binh, người hưởng lương hưu hoặc bị tai nạn lao động ( Tiếp theo )

            Tiếp tục hướng dẫn chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng đặc thù như thương binh, cán bộ nghỉ hưu, hay người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

            Thương binh dưới 81% là đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng được Nhà nước cấp thẻ BHYT do ngân sách Nhà nước chi trả với mức đóng bằng 4,5% mức lương tối thiểu (29.000đồng/tháng).

            Luật BHYT quy định thương binh dưới 81% khi khám bệnh, chữa bệnh được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP, thương binh dưới 81% khi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí.

            Người đang hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT với mức đóng bằng 4,5% tiền lương hưu hàng tháng do Tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng được Quỹ BHYT chi trả 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh chỉ phải trả 5% chi phí còn lại.

            Người đang hưởng lương hưu khi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn được Quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu (tương đương 24.700.000đồng/1 lần) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, phần còn lại do người đang hưởng lương hưu chi trả.   

            Riêng trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh cho người đang hưởng lương hưu tại tuyến xã hoặc tại bất cứ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào mà mức chi phí thấp hơn 15% mức lương tối thiểu (97.000đồng/1 lần) thì được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

            Người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được cấp thẻ BHYT với mức đóng bằng 4,5% mức lương tối thiểu do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng. Người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Quỹ BHYT chi trả 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phần còn lại người bệnh phải trả là 20% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

            Người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó (tương đương 20.800.000đồng/1 lần), phần còn lại do đối  tượng này chi trả.

            Riêng trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại tuyến xã hoặc tại bất cứ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào có mức chi phí thấp hơn 15% mức lương tối thiểu (97.000đồng/1 lần) thì cũng được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.      

  

          Vũ Đình Chuyền

            Sở Thông tin và Truyền thông

          Nguồn:chinhphu.vn