Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các chuyên đề trợ giúp người tàn tật tiếp cận và sử dụng

            Thực hiện Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-BTTTT ngày 08/11/2007; Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 19/4/2009 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT)

            Trong khuôn khổ Đề án Trợ giúp tiếp cận và sử dụng CNTT cho người khuyết tật; Năm 2009 Bộ TT&TT đã tổ chức Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật và công tác tiêu chuẩn hoá thiết bị sử dụng CNTT-TT; Phát triển engine tổng hợp tiếng Việt tích hợp vào phần mềm đọc màn hình cho người khiếm thị; Xây dựng thử nghiệm mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận sử dụng thông tin; Xây dựng Cổng thông tin điện tử Người khuyết tật Việt Nam - đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận trang thông tin điện tử theo chuẩn W3C, tích hợp bộ lọc RSS và việt hoá công cụ kiểm tra tính tiếp cận Vilidate 1.0; Xây dựng định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án Trợ giúp tiếp cận và sử dụng CNTT cho người khuyết tật trong năm 2009; Xây dựng tài liệu Hướng dẫn chi tiết về công tác tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng CNTT-TT.

            Năm 2010 các nhiệm vụ được đề xuất thực hiện là: Thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu hỗ trợ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp và có thể sử dụng kết hợp ngôn ngữ ra hiệu và đọc môi; Thực hiện các chuyên đề nghiên cứu hỗ trợ việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng truyền dẫn điện thoại để gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại; thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu hỗ trợ việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng thông tin; Xây dựng mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp; Thực hiện các chuyên đề nghiên cứu, hỗ trợ việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về hướng dẫn thiết kế dịch vụ tương tác qua điện thoại; Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính…/.

 

                                                                 Vũ Đình Chuyền 

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                                               Nguồn: mic.gov.vn