Skip to main content

Hội nghị thống nhất kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cấp dịch vụ điện thoại, Interne

Thực hiện Quyết định 420/QĐ-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án điều tra của Bộ Thông tin và Truyền thông về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cấp dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010; Ngày 14/5/2010 Ban chỉ đạo điều tra thống kê tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị thống nhất kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cấp dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cấp dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trình bày dự thảo Kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cấp dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 và phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh.

Các ý kiến thảo luận đều nhất trí với dự thảo Kế hoạch và tham gia một số nội dung ý kiến để bàn biện pháp thực hiện cho sát với tình hình triển khai thực tế của các đơn vị.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra thống kê dịch vụ phổ cập điện thoại, internet, nghe - nhìn năm 2010 tỉnh Lạng Sơn là nhiệm vụ chính trị của tỉnh, do vậy yêu cầu các địa phương cần tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và sự tham gia ủng hộ của nhân dân. UBND tỉnh, UBND cấp huyện sẽ ban hành văn bản gửi các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về việc phối kết hợp cung cấp số liệu điều tra theo yêu cầu của cuộc điều tra. Đồng chí yêu cầu UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo điều tra cấp huyện; Huy động nhân lực của một số phòng, ban chuyên môn của huyện, xã… tham gia chỉ đạo và trực tiếp điều tra; Tổ chức tập huấn và đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố tiến hành điều tra theo đúng kế hoạch và thời gian thực hiện cụ thể đã xây dựng; Chấp hành đầy đủ các quy định và nghiệp vụ của cuộc điều tra và phấn đấu hoàn thành điều tra thông kê sớm hơn thời gian quy định…

Giao cho Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh là đơn vị thường trực có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ điều tra; In và phát phiếu điều tra; Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động phối hợp giữa các đơn vị và tiến độ thực hiện công tác điều tra theo từng giai đoạn cụ thể; Các cơ quan thông tin tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc điều tra thống kê để người dân tự giác, có trách nhiệm hợp tác với cán bộ điều tra trong việc thu thập các thông tin theo yêu cầu.

 

Vũ Đình Chuyền

                                                            Sở Thông tin và Truyền thông