Skip to main content

Thực hiện quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 372/UBND-KTTH về thực hiện quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành; Trong đó yêu cầu một số nội dung như sau:

Các Chủ đầu tư rà soát và báo cáo tất cả các dự án, công trình do mình quản lý đã vượt quá thời gian đưa vào sử dụng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nêu rõ lý do chưa lập báo cáo quyết toán. Các Chủ đầu tư báo cáo về UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính chậm nhất là ngày 31/5/2010. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp chung và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh .

Đối với những dự án, công trình vì một lý do nào đó không đưa vào sử dụng được hết toàn bộ dự án theo đúng thời gian như quyết định đầu tư đã phê duyệt. Một số hạng mục của công trình đã đưa vào sử dụng, yêu cầu Chủ đầu tư lập quyết toán những hạng mục đã hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt theo quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Tài chính, khi xong toàn bộ dự án sẽ cộng dồn những hạng mục đã quyết toán, tránh tình trạng chờ dự án xong hết mới quyết toán.

Kể từ tháng 6/2010 tất cả những dự án chậm lập quyết toán, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành phạt tiền theo khoản 2 điều 16 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, mức phạt cụ thể: Phạt 30% chi phí quản lý của dự án, công trình chậm lập quyết toán từ 2 đến 3 tháng, nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng; Phạt 40% chi phí quản lý của dự án, công trình chậm lập quyết toán từ 6 tháng trở lên, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng

 Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố khi thẩm tra quyết toán được phép trừ vào chi phí quản lý dự án của các Chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán.

 

                                                Vũ Đình Chuyền

                                    Sở Thông tin và Truyền thông