Skip to main content

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo công tác Giám sát đầu tư cộng đồng

Để tiếp tục đưa công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trong thời gian tới hoạt động đi vào nề nếp, có hiệu quả UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn thực hiện các nội dung về giám sát đầu tư của cộng đồng như sau:

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBMTTQVN các huyện, thành phố Lạng Sơn triển khai hướng dẫn UBMTTQVN xã, phường, thị trấn tiếp tục củng cố và thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Ban Thường trực UBMTTQVN - Bộ Tài chính.

Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, các cá nhân, tổ chức, các chủ đầu tư, các nhà thầu phải tạo điều kiện cho cộng đồng thực hiện công tác giám sát đầu tư, đồng thời có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu, cung cấp thông tin, xem xét nội dung để trả lời, xử lý, có biện pháp khắc phục đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Sở Tài chính tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ giám sát đầu tư cho các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các cán bộ, công chức có liên quan; hướng dẫn về lập và quản lý thực hiện kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng. Trả lời các nội dung mà Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng yêu cầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc đã ủy quyền quyết định đầu tư liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp của quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành đã được công khai khi nhận được văn bản yêu cầu.

Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư công bố các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công khai đồ án quy hoạch theo quy định. Trả lời các nội dung có liên quan đến quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị...và các vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình xây dựng và các vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các nội dung có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và những vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

Sở Tài chính có kế hoạch cấp kinh phí, hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT ngày 04 tháng 12 năm 2006.

Các Sở, Ngành có chức năng quản lý chuyên ngành thực hiện công bố công khai quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt tạo điều kiện để cộng đồng giám sát dự án đầu tư theo quy định. Trả lời, cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn thực hiện công khai hóa các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, điểm công nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn theo nội dung được quy định tại Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng. Xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng; báo cáo cơ quan cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật và Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

UBND các xã, phường, thị trấn chủ động kiểm tra, phát hiện những vấn đè bất cập, những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Phản ánh kịp thời với chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng lập và quản lý thực hiện kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT ngày 04 tháng 12 năm 2006. Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát theo kế hoạch đã đề ra, thu thập ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong xã và phản ánh các vấn đề chưa được làm rõ đến các cơ quan có thẩm quyền. Thông báo các kết quả xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả. Thực hiện giám sát đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu đúng đối tượng, phạm vi và nội dung giám sát đầu tư theo quy định. Không gây cản trở công việc của các đối tượng chịu sự giám sát đầu tư của cộng đồng. Việc tổng hợp, phản ánh kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng phải kịp thời, trung thực, khách quan. Phải chịu trách nhiệm về những thông tin, những ý kiến, kiến nghị của tổ chức giám sát cộng đồng trước pháp luật và các qui định của nhà nước.

Chủ đầu tư dự án công khai các thông tin về quản lý đầu tư theo quy định như: Quyết định đầu tư, tên chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tiến độ thi công, kế hoạch đầu tư theo khoản 1 Điều 16 của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo quy định và theo khoản 1 Điều 16 của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng khi cộng đồng có yêu cầu. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng.

Các Nhà thầu trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật khi cộng đồng yêu cầu. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng. Khắc phục ngay các hành vi vi phạm làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng hoặc vi phạm các quy định trong đầu tư xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nêu trên phải trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng gửi đến.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng định kỳ lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư gửi Ban Thường trực UBMTTQ xã  xác nhận trước khi gửi HĐND, UBND, UBMTTQ xã; UBMTTQ cấp huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh gửi HĐND tỉnh, UBND và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

                                   Vũ Đình Chuyền

                          Sở Thông tin và Truyền thông

         Nguồn: CV số 374/UBND-KTN của UBND tỉnh Lạng Sơn