Skip to main content

Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp

           Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, thắm tình đoàn kết giữa các dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp và bế mạc trọng thể vào chiều 13/5/2010.

            Dự lễ bế mạc Đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

            Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển

            Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị với chủ đề “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, nêu cao quyết tâm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

       

            Đại hội đã nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; Khẳng định, tôn vinh, biểu dương đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Những ý kiến tham luận tại Đại hội góp thêm căn cứ khoa học và thực tiễn bổ sung cho việc hoạch định chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.

            Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong đó nhấn mạnh: Tuyệt đối trung thành với Đảng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. 

            Quyết tâm thư nêu rõ : Đồng bào các dân tộc quyết tâm thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vùng dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nước; Tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm giàu không trông chờ, ỷ lại;... Cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; Kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu; Xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... Đồng thời thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt ...Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

            Tiếp thêm sức mạnh cho đại đoàn kết các dân tộc

            Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Đại hội sẽ tiếp thêm sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, huy động cao nhất mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; Xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Thu hẹp khoảng cách về kinh tế - xã hội, mức sống giữa các vùng, miền, các dân tộc.

            Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của Đại hội là mốc son mới trong chặng đường phát triển các dân tộc Việt Nam. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội cùng các cấp, các ngành, đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hăng hái tuyên truyền nội dung của Đại hội nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

            Tại Đại hội lần này, Đảng và Nhà nước đã tặng phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc qua các thời kì, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước và trong lĩnh vực công tác dân tộc.

 

                                                                Vũ Đình Chuyền

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                Nguồn:chinhphu.vn