Skip to main content

Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều tra thống kê hiện trạng phổ c

Ngày 05/05/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có 21 thành viên của Ban chỉ đạo và 20 tổ viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

 

            Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị; Quán triệt mục đích yêu cầu, phương án điều tra và các nội dung thực hiện Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010.

Mục đích của cuộc điều tra nhằm đánh giá hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn trong toàn quốc; Tổng kết tình hình thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006 - 2010 để tiếp tục xây dựng chương trình này giai đoạn 2011-2015; Làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phát triển thông tin và truyền thông trong thời gian tới; Hình thành dữ liệu Chính phủ điện tử của Việt Nam...

Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn toàn quốc năm 2010 và Quyết định số 470/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra thống kê và các phiếu 01 - Điều tra thống kê hiện trạng cấp tỉnh, 02 - Điều tra thống kê hiện trạng cấp huyện, 03 - Điều tra thống kê hiện trạng cấp xã, 04 - Điều tra thống kê hiện trạng đến các hộ gia đình; Hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Phương án điều tra thống kê tại địa phương; Triển khai công tác phối hợp chỉ đạo điều tra thống kê giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương

Tại các điểm cầu trong cả nước, ý kiến của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh thảo luận đề nghị làm rõ các nội dung của phương án điều tra, trách nhiệm của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh, của UBND cấp huyên, cấp xã; Phạm vi và quy mô điều tra; Kinh phí để thực hiện điều tra, in ấn tài liệu, tổ chức tập huấn ở cấp huyện cho UBND cấp xã và Trưởng thôn...

Kết luận Hội nghị Thứ trưởng Trần Đức Lai đã ghi nhận các ý kiến của các địa phương và làm rõ các vấn đề mà các đại biểu nêu ra về nội dung, thời gian, phạm vi quy mô cuộc điều tra, về việc chỉnh sửa nội dung phiếu số 01 và 02, việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện; kinh phí phục vụ cho cuộc điều tra…/.

                                                 

  Vũ Đình Chuyền

                                     Sở Thông tin và Truyền thông